Управління якістю послуг підприємства Інтернет звязку на прикладі People.net

Дипломная работа
Содержание скрыть

Інтернет став середовищем функціонування електронної економіки нового типу. Технічні можливості сучасного Інтернет, що дозволяють мати доступ до глобальної мережі Інтернет в повному обсязі в довільній точці планети і цілодобово, є достатні для функціонування глобальної Електронної Комерції. В зв’язку з чим вимоги до надійності функціонування мережевої інфраструктури значно зростають.

Задача створення сучасної комунікаційної інфраструктури в Україні реалізується успішно завдяки цільовому інтересу зарубіжних телекомунікаційних компаній в використанні України як транзитного вузла території для Транс-Євразійських телекомунікацій. Існуюча вже зараз інфраструктура SDH/ATM складає надійну базу для розвитку інфраструктури Інтернет і інформаційних сервісів. Головною проблемою тут є низька платіжна спроможність українських організацій.

Весь Захід зараз дивиться на світ через Інтернет (зокрема WWW), тому відсутність України в цьому віртуальному просторі рівнозначний відсутності України в уяві світової громадськості.

Тому основою нової концепції розвитку наукових мереж і НІІ в Україні повинно бути врахування нової політики розвитку ГІІ в світі:

1. Впровадження сучасних комунікаційних технологій в Україні в пріоритетних напрямках міжнародних програм і забезпечення коштів для участі України в таких програмах

2. Зосередження коштів і зусиль наукових організацій і колективів на впровадженні нових інформаційних і (телематичних) телекомунікаційних послуг

3. Створення національних інформаційних ресурсів

4. Широке впровадження нових мережевих інформаційних технологій.

В таких умовах, одним з кроків щодо досягнення поставлених завдань є якість послуг доступу до Інтернет-мережі. Управління якістю надання Інтернет-послуг є основою для подальшого розвитку інформатизації України.

Конкурентноздатність послуг Інтернет — зв’язку визначається тим, наскільки його якісні параметри задовольняють потреби потенційних споживачів. Сюди входять і якісні характеристики самого доступу, і продумана система керування ціною, і організація системи постійного підвищення якістю, і організація просування послуг на ринок. Саме сукупність якісних показників визначає місце компанії (позиціювання) на ринку.

Однією з найважливіших задач менеджменту є забезпечення конкурентних переваг своєї продукції або послуг, тобто забезпечення конкурентноздатності підприємства. Досягти цього можливо завдяки високій якості продукції/послуг, що виробляється/пропонуються підприємством.

13 стр., 6180 слов

Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні

... архітектури України, інші об'єкти туристичних чи екскурсійних послуг. З урахуванням тенденцій реформування усіх сфер суспільного життя доцільним є розроблення Основних напрямів розвитку туризму в ... посібники, путівники, довідники, сервери мережі Інтернет. Розділ 1. Науково-методичні основи розвитку туризму в Україні, .1 Стан і перспективи розвитку туризму в Україні Невідємною частиною світового ...

Наведені вище аргументи обумовлюють актуальність обраної теми дипломної роботи та дозволяють сформувати її основну мету. Так, мета дипломної роботи – дослідження системи у правління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку. Згідно до мети в роботі вирішені наступні завдання:

 • характеристика теоретико-методологічних основ управління якістю послугами;
 • визначення ролі системи управління якістю послугами в підвищенні конкурентоспроможності підприємства;
 • аналіз українського ринку послуг Інтернет доступу;
 • характеристика одного з підприємств – Інтернет-провайдера;
 • оцінка якості послуг Інтернет зв’язку досліджуваного підприємства;
 • огляд існуючих стандартів якості послуг Інтернет доступу та розробка пропозицій щодо існуючих стандартів на підприємстві;
 • розробка основних компонентів політики управління якістю послугами Інтернет зв’язку на підприємстві.

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є компанія PEOPLEnet. Предметом дослідження – управління якістю надання послуг Інтернет зв’язку.

PEOPLEnet — мережа зв’язку третього покоління, створена компанією «Телесистеми України» в грудні 2006 року. Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLEnet, — найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій. Мережа PEOPLEnet щомиті розвивається, задовольняючи стрімко зростаючі потреби людей. Вже в 2007 році послугами мобільного зв’язку і мобільного високошвидкісного Інтернету від PEOPLEnet мали можливість скористатися мешканці найбільших міст України та Автономної Республіки Крим.

На сьогоднішній день PEOPLEnet пропонує послуги зв’язку 3G, будучи першою компанією, яка відкрила для українського ринку переваги цієї технології.

«Телесистеми України» — це закрите акціонерне товариство засноване в жовтні 2002 року. Основними напрямками його діяльності є розробка та реалізація проектів поточного та довгострокового розвитку систем зв’язку на території України та за її межами; організація, обслуговування та експлуатація обладнання і надання послуг в якості інтернет-провайдера, а також надання будь-яких послуг, пов’язаних із експлуатацією та доступом до Інтернету.

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові та спеціальні методи. Основними з них є:

 • системний підхід;
 • статистичний метод;
 • графічний метод;
 • метод логічного моделювання.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські й іноземні видання з проблем управління якістю на підприємстві, менеджменту та маркетингу, міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання якості.

Практичне значення роботи полягає в розробленні проекту підвищення якості надання послуг доступу до мережі Інтернет компанією PEOPLEnet та наданні рекомендацій щодо планування роботи по управлінню системою якості на підприємстві.

Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами ринку, то інші –змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають.

9 стр., 4183 слов

Туризм, як багатогранне суспільне явище: сутність, державне регулювання, ...

... з метою пропозиції своєї продукції та послуг туроператорам – підприємствам з формування, просування та реалізації туристського продукту. Туризм можна визначити як сукупність явищ та взаємних відношень , що виникають при ...

Виникає питання: за рахунок чого кращі підприємства досягли свого успіху, і що повинні робити інші підприємства, щоб стати на одному рівні з лідерами? В усьому світі вже протягом десятиліть проводяться дослідження і узагальнення досвіду кращих підприємств. Це були підприємства, які очолювали сильні та авторитетні керівники — лідери. Вони приділяли значну увагу встановленню партнерських стосунків зі споживачами та постачальниками, залученню їх до процесів постійного удосконалення. На цих підприємствах співробітники розглядаються як рівноправні члени команди, вони постійно навчаються та підвищують свою кваліфікацію, їхню думку вивчають та залучають до прийняття важливих рішень. Їхня діяльність спрямована на максимальне задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому. Під «якістю» часто розуміють оцінку досягнутого результату, проте «якісний» результат неможливо досягнути без «якісного» процесу його досягнення, який, в свою чергу, має бути «якісно» керованим, і тому є сенс вбачати у кінцевому результаті просто один з моментів всього процесу в цілому. Можна сказати, що управління якістю — це процес покращення усієї пов’язаної із об’єктом управління сукупності параметрів якості шляхом послідовного наближення їх характеристик до заданих з одночасним зниженням частоти та амплітуди їх коливань у межах цільових значень.

Все більша насиченість сучасних ринків, постійно зростаюча конкуренція призвели до необхідності переглянути традиційні уявлення про якість як жорстко заданий перелік «споживчих характеристик» і значно розширити тлумачення цього поняття. Справжню «революцію» у напрямку зміни підходів у розумінні того, що є «якість», зробили японці: широко застосувавши в 60-ті роки в управлінських процедурах статистичні методи, вони відійшли від уявлення про якість як про те, що «зроблено у межах допусків», та перейшли до принципу «мінімізації відхилень». Причому останній принцип було застосовано не тільки з точки зору кінцевої продукції , а на всіх стадіях, пов’язаних із її «життєвим циклом». Завдяки цьому їм вдалося буквально за декілька років не тільки наздогнати за якісними показниками своїх товарів найкращі взірці європейської та американської промисловості, але й на багато років, аж поки їх конкуренти не застосували у себе те ж саме, стати світовим лідером у номінації «якість», захопивши значну долю світового ринку. Згодом відбувся новий «прорив» — до «якості» цілком логічно було включено і всі супутні процеси, в результаті чого з’явилися стандарти 180 та підходи ТQМ. Після цього остаточно затвердилося уявлення про те, що будь-яка «локальна» якість є невід’ємною складовою «системи якості» і розгляд її поза таким контекстом є підходом несистемним та безперспективним.

Концепція системи якості полягає в комплексності підходу до покращення результатів. В зв’язку з цим важливим є момент визначення спектру потенційних об’єктів, які будуть складати цю систему, тому що спрямування зусиль виключно в одному напрямку може призвести до дестабілізації системи в цілому. Іншим важливим аспектом є визначення пріоритетів і побудови ієрархії цінностей, що надасть можливість оптимально розподілити зусилля компанії в процесі створення та розвитку системи якості.

9 стр., 4462 слов

Державні органи управління туристичною роботою

... туристичну інфраструктуру тощо. Подібна модель організації управління туристичною індустрією діє в Єгипті, Мексиці, Тунісі, Туреччині та інших країнах, для яких туризм є одним з основних джерел ... робіт, у структурі якого функціонують Державний секретаріат з питань туризму та Управління туризму. Дані органи відповідають за управління та регулювання галузі, інвестування й міжнародні відносини у сфері ...

Метою управління процесом підвищення якості в цілому є підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення якості продукції та всіх супутніх процесів, що можна оцінити за допомогою параметрів якості. Параметри якості, в свою чергу, визначаються тією сферою діяльності, в якій розгортається той чи інший процес. Оскільки ж треба розглядати всю сукупність наявних процесів, то й на виході маємо отримати велику кількість параметрів, відносно яких виникає низка запитань, а саме:

 • що це за параметри, які їх цільові значення, які їх пріоритети та взаємообумовленість ?
 • яким чином і за рахунок чого можна на них впливати?
 • через які саме дані ми дізнаємося, що цільових значень досягнуто, як і де їх треба збирати, як і де зберігати, як обробляти та аналізувати?
 • як найбільш ефективно організувати процес роботи з даними?

Таким чином, більш вичерпним формулюванням мети управління процесом підвищення якості буде: організація ефективної процедури, що забезпечує цілеспрямований та системний вплив на параметри якості у напрямку їх постійного покращення .

Методи управління тісно пов’язані з об’єктами управління й націлені на забезпечення досягнення цілей управління шляхом оптимального використання засобів та ресурсів управління.

В основі методів управління якістю покладено системний підхід, який передбачає:

 • розглядання всіх подій, явищ та процесів в їх взаємозв’язку (розуміння
 • того, що всі вони є частиною однієї складної системи)
 • визначення пріоритетів
 • робота з причинами, а не з їх наслідками
 • систематичність (доведення будь-якої справи до логічного завершення) (рис.

2.1).

Управління якістю послуг підприємства Інтернет звязку на прикладі People.net 1

Рис. 2.1 Етапи системного підходу до управління якістю

Шість етапів системного підходу

1. Виявлення проблеми

2. Аналіз причин

3. Планування рішення

4. Виконання плану

5. Перевірка результатів

6. Впровадження змін

В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої компанії можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги:

 • відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення;
 • мають необхідні споживчі властивості;
 • відповідають діючим (прийнятим, погодженим) нормативним документам;
 • відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;
 • пропонуються покупцеві за конкурентноспроможними цінами;
 • обумовлюють одержання прибутку.

Основою Європейської моделі досконалості є концепції загального управління якістю (TQM).

Як свідчить досвід првідних світових підприємств, тільки усвідомивши ці концепції та зробивши їх основою діяльності, підприємства можуть досягти високого рівня ділової досконалості.

Відповідно до підходів TQM якість трактується не стільки як якість виробленої продукції чи наданих послуг, стільки як якість роботи підприємства в цілому. Таким чином, TQM охоплює управління всіма аспектами діяльності організації і не може зводитися до діяльності випробувальної лабораторії чи ВТК.

Системи TQM найчастіше характеризують через набір концепцій, які відображають їх основні принципи та положення. Нижче наведено перелік основних таких концепцій:

1. Орієнтація на результат

Діяльність підприємства повинна бути спрямована на задоволеність інтересів усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу підприємства, власників, кредиторів, представників суспільства (як тих, що живуть безпосередньо поруч із підприємством, так і в цілому).

Підприємство повинно вивчати, гармонізувати і задовольняти потреби усіх цих сторін, розділяючи з ними вигоду від досягнутих результатів. При цьому треба мати на увазі, що часто побажання різних сторін можуть не тільки відрізнятися, але й суперечити одні одним. Розв’язання таких суперечностей і є одним з головних завдань при управлінні підприємством.

Згідно з принципами TQM успішними вважаються не ті підприємства, які просто виробляють продукцію відповідно до стандартів або вимог споживачів, а ті, які забезпечують високий рівень задоволеності споживачів, власного персоналу, успішно взаємодіють з постачальниками, допомагають у розв’язанні проблем суспільства і досягають при цьому високих фінансових результатів.

2. Концентрація уваги на споживачах

Споживач є кінцевим арбітром якості товару або послуги. При концентрації уваги на споживачах досягається глибоке розуміння потреб та вимог споживачів (як поточних, так і потенційних), а також того, які саме споживацькі цінності треба пропонувати. Проводиться оцінка та аналіз ступеня задоволеності потреб споживачів, який впливає на рівень їхньої лояльності до організації.

Вивчаються потреби споживачів, а також пропонуються їм інновації, спрямовані на формування та задоволеність їхніх наявних потреб.

Споживачі широко залучаються до планування та удосконалення усіх процесів всередині організації, з ними налагоджуються взаємовигідні довготривалі стосунки.

3. Лідерство та відповідність цілям

Лідери розвивають культуру організації, забезпечують єдність та чіткість її цілей, створюють середовище, в якому люди можуть досягати досконалості. Вони управляють ресурсами та cпрямовують зусилля організації в напрямку вдосконалення. Політика та стратегія розповсюджуються структуризованим та систематичним чином по всій організації, охоплюючи всі види ділової активності. Поведінка людей знаходиться у відповідності з цінностями організації, її політикою та стратегією.

4. Управління, що ґрунтується на процесах і фактах

Організація діє ефективніше, коли всі внутрішньо пов’язані види діяльності розглядаються як процеси і систематично управляються.

Решение, с учетом управления потоками и запланированных, будет принято при представлении новой информации, которая включает оценку со стороны подключаемых сторон. Для определения принятых решений разработана система нескольких показателей, которая характеризует сильные стороны аспектов деятельности организации. Будет запрошена система планирования, визуализации и детальных индикаторов.

Победить в коллективных методах принятия решений, в минимизации субактивных факторов.

5. Розвиток персоналу та його залучення до удосконалення

Новый потенциал протеже вивилнет через тернистый набор ценностей, корень культуры, чтобы делать это и делать это более важным. Создается доброжелательный фон для приветствия людей перед деятельностью и обмена информацией, которая занята возможностями презентации и повышения квалификации.

Правники выглядят не как пассивный посетитель по заказу и инструкциям, а как творческая сила, как бы активно вливающаяся в робота предприятия. Предприятие вместе со своими предками распространяет мнение о результатах своей работы, о качестве продукции (услуг), о народном хозяйстве.

предки, имеющие широкое значение, должны использовать распределенную систему информации и информации, но она не связана только с потребностями в питании, но включает пищу для обеспечения продовольствием.

Система стимулирования персонала, как морального, так и материального, ориентирована не только на видимость проектов, но и на активное участие в процессах улучшения.

6. Постійне навчання, інновації та вдосконалення

Возникает постсекулярная культура восконаления. Постнавчання — это основа для уверенности в том, что мы сжимаемся. Захочуются оригинальные мысли и новшества. Ясно научитесь, как стать добрым стариком, как протащить путь к успеху и не быть окруженным видимостью принятых стандартов.

Находясь в организации (деятельности, процессе, продукте, услуге) на систематическом анализе и взгляде с точки зрения, которую мы не можем придумать. Не нужно бояться пения только того, кто так боялся так долго держать в руках много рока.

это отличная идея — проанализировать с первого взгляда, а также удовлетворить потребности более сложных частей.

Необходимо адаптироваться к информационно-информационной системе для персонала.

7. Розвиток партнерства

Организация более эффективна, если я установлю взаимосвязь с партнерами, я смогу общаться с другими, обмениваться знаниями и послушной интеграции. Некоторые партнерства могут быть установлены их руководителями, образованными и научными сотрудниками, общественными организациями и государственными органами.

Кроме того, возможно развитие отраслевых организационных форм: обучение партнеров перед разработкой стратегии и планов предприятия, создание социальных рабочих групп, обмен информацией и финансовой информацией и информацией в одном материале.

8. Відповідальність перед суспільством

Организация и коллектив возьмут на себя ответственность за этические причины и начнут их сокращать, снижать правила и законы. Важными стратегиями хранения для организации являются энергоснабжение, связь с владельцем транспортного средства, сохранение ресурсов, удача, участие в жизни подвески.

Организационная информация для администрации, информация о ее деятельности, о ключах к инновациям и инновациям.

Фаховцы Европейского фонда управления разработали специальную матрицу перед развитием предприятия на основе описанных фундаментальных концепций (Таблица 2.1).

После определения позиции компании за клетками кожи во всей матрице можно оценить успех и непосредственно оценить успех компании.

Таблица 2.1

Матрица перед лицом фронтальной ценности развития бизнеса

Початковий рівень На шляху до досконалості Досконалий рівень
Орієнтація на результат Визначені усі зацікавлені сторони Потреби зацікавлених сторін оцінюються чітким і структурованим шляхом Наявний чіткий механізм для збалансування очікувань всіх зацікавлених сторін
Концентрація уваги на споживачах Оцінюється рівень задоволеності споживачів Встановлюються цілі та завдання, пов’язані з рівнем задоволеності споживачів. Вивчаються питання, пов’язані з лояльністю споживачів. Задоволеність потреб споживачів виступає рушійною силою бізнесу. Питання, пов’язані з лояльністю споживачів, вивчаються, вимірюються і використовуються для удосконалення
Лідерство та відповідність цілям Визначені місія та візія (бачення) Політика, персонал і процеси узгоджені між собою. Наявна «модель» лідерства Спільні цінності і «модельна» етика існують на всіх рівнях організації
Управління, що ґрунтується на процесах і фактах Визначені процеси, необхідні для досягнення бажаних результатів Порівняльні дані та інформація використовуються для встановлення цілей, що стосуються усіх процесів Показники можливостей і стабільності процесів вимірюються, досліджуються і використовуються для удосконалення рівня виконання
Розвиток персоналу та його залучення до удосконалення Персоналу надається відповідальність і права для розв’язання проблем Персонал є інноваційною і творчою силою для досягнення цілей організації Персонал володіє повноваженнями для того, щоб діяти самостійно і вільно розповсюджувати знання та досвід
Постійне навчання, інновації та вдосконалення Можливості для удосконалення ідентифікуються і використовуються Цілі постійного удосконалення встановлюються для всіх працівників Успішні інновації та удосконалення широко розповсюджені та інтегровані у загальну систему
Розвиток партнерства Наявний процес вибору постачальників і управління ними Визнаються удосконалення та досягнення постачальників; визначені ключові зовнішні партнери Організація та її ключові партнери є взаємозалежними. Плани та політики розробляються спільно на базі спільних знань.
Відповідальність перед суспільством Правові та нормативні вимоги аналізуються та виконуються Активна участь у житті суспільства Очікування суспільства вимірюються і використовуються для ініціації удосконалень

Підходи TQM є дуже гнучкими та м’якими, у них фактично відсутні цілком обов’язкові елементи чи вимоги. TQM часто розглядають як загальну філософію управління, яка визначає лише базові ідеї та концепції, залишаючи підприємствам свободу вибору тих чи інших шляхів їх реалізації. Тому вищенаведений перелік концепцій не є постійним чи вичерпним, він може модифікуватися та вдосконалюватися в міру накопичення досвіду управління підприємствами та підвищення рівня їх досконалості.

Здійснення ефективної політики управління якістю передбачає:

 • чітке та зрозуміле формулювання мети, недвозначне окреслення об’єктів та суб’єктів процесу підвищення якості;
 • наступність процесу підвищення якості на всіх рівнях.

Для забезпечення цих вимог необхідно зафіксувати базові визначення у письмовій формі, тобто розробити систему управлінських процедур. Додаткові переваги такого підходу:

 • передбачуваність та контрольованість (причому не тільки для тих, хто знаходиться «у самому процесі», але й для інших зацікавлених осіб);
 • надання належного статусу відповідальним особам («легалізація»);
 • супутні процесу узгодження створюють передумови формування «ситуативних» групп;
 • додаткова мотивація для роздумів;
 • процес формалізації — це також процес із параметрами якості (тренінг).

Початком планування процесу є його стратифікація на ряд об’єктів планування. Об’єкти планування можуть бути згруповані за найрізноманітніших ознаками й відокремлені у залежності від конкретної ситуації як підсистеми, функції, рівні ієрархії, інструменти та методи, тощо.

План процесу підвищення якості повинен містити в собі мету, засоби (ресурси) і методи досягнення мети, терміни та контроль за виконанням, перелік відповідальних осіб.

При цьому необхідно розробити (у конкретних вимірах):

 • критерії оцінки ситуації;
 • оцінку поточної ситуації;
 • оцінку бажаної ситуації;
 • оцінку методів, ресурсів і часу, які необхідні для досягнення бажаної ситуації.

Оскільки підґрунтям вирішення будь-яких, у тому числі й організаційних питань, є інформація, тому у технічній площині засобом управління є коректно та своєчасно зібрана, згрупована, репрезентована й проаналізована інформація.

Для контролю якості проекту використовують такі методи та засоби, як: технічна інспекція, контрольні карти або графіки контролю (використовуються для відстежування вихідних змінних, для моніторингу вартісних і планових відхилень, похибок у проектній документації або в інших процесах проекту), статистичні методи (статистичні вибірки, аналіз динамічних рядів, створення статистичних моделей з метою перевірки та скорочення витрат і часу на проведення контролю якості) та аналіз тенденцій (передбачає використання математичних методів для прогнозування майбутніх результатів та відстежування технічних показників виконання) тощо.

В Інтернеті близько 140000 українських сайтів. Згідно проведених досліджень, можна сказати, що кількість користувачів українського Інтернет оцінюється по різному (табл.. 2.1).

Таблиця 2.1

Кількість користувачів Інтернету в Україні

Держкомстат Gemius InternetWorldStats
711 450 2 970 000 5 278 100

Проникнення Інтернету в Україні складає лише 6,2%. Проникнення Інтернету серед мешканців міст у віці від 20 до 49 років складає 17%, а серед мешканців найкрупніших обласних центрів у тому ж віці – 26,4%.

Розглянемо кількість та склад користувачів українського Інтернету у розрізі місяців:

 • січень 2007 р. – 3 115 000 реальних користувачів;
 • лютий 2007 р. – 3 059 000 реальних користувачів;

за даними Gemius

З них, 58% — чоловіки та 42% — жінки. Географію українських користувачів Інтернету можна представити у вигляді діаграми (рис. 2.1).

За даними 1

Рисунок 2.1. Географія користувачів українського Інтернету

за даними Gemius

Таблиця 2.5

Потенціал зростання

Характеристика %
1 Проникнення Інтернету, % 6,2
2 Витрати на 1 користувача, дол.. США 2,2
3

Річне зростання ринку

Інтернет-реклами, %

67

Можна зробити наступні висновки:

 • швидке зростання користувачів за рахунок зростання середньої заробітної плати та зниження вартості підключення;
 • регіони почнуть швидко наздоганяти Київ;
 • поява нових українських учасників, розширення кола закордонних.

Таким чином, можна зробити висновок, що в найближчі 3-5 років відбудеться значне зростання Інтернет-ринку.

Основними Інтернет-провайдерами в Україні є JV Global Ukraine, JV InfoCom, Lucky Net Ltd., Relcom-Ukraine, UkrTelecom, CDC тощо (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Основні Інтернет-провайдери в Україні

Інтернет-провайдери Швидкість підключення Головний сервер Міжнародні канали в Україні
JV Global Ukraine http://www.gu.net/ AS5415 1 Mbps (Satellite) Digex Ltd., USA > 30 local ISPs
2 Mbps MCI, USA (via UkrTelecom)
1 Mbps TeleGlobe (via JV InfoCom)
JV InfoCom http://www.ukrpack.net/ AS6846 2 Mbps (Satellite) TeleGlobe, Canada UkrPack X.25/Frame Relay Network
> 20 local ISPs
Lucky Net Ltd. http://www.lucky.net/ AS3254 2 Mbps (Satellite) Deutsche Telekom > 20 local ISPs
512 Kbps (Satellite) Demos Ltd. LuckyNet Israel (Israel)
256 Kbps JV InfoCom
Relcom-Ukraine http://www.relc.com/ AS3252 512 Kbps JV InfoCom > 15 local ISPs
64 Kbps UkrTelecom
UkrTelecom http://www.ukrtel.net/ AS6849 2 Mbps UUNET, London >10 local ISPs
2 Mbps MCI, USA

Кілька інших зовнішніх каналів мають регіональні некомерційні провайдери: Kharkiv Polytechnic University — 2*28.8 Kbps to MSUNet, Moscow (4LL) Telematika, Odessa Polytechnic University — 128 Kbps to MCI, USA (Satellite) UARNET, ICMP, Lviv — 128 (256) Kbps to ASK/NORDUNET.

За даними 2

Рис. 2.2 Зовнішня конективність українських ІСП

Останнім часом дуже активно розвиваються 3G системи доступу до Інтернет. Тут безперечними лідерами є такі компанії, як People.net, Utel, МТС та Київстар.

Зв’язок PEOPLEnet також пропонує послуги швидкісного безпроводового Інтернет доступу. Вперше в нашій країні мережа PEOPLEnet створила комплексне рішення, поєднавши високоякісний мобільний зв’язок і високошвидкісний мобільний Інтернет. Швидкість передачі даних до 4 Мбіт/с дозволяє людям бути в курсі новин і переглядати відео онлайн — будь-коли та будь-де.

«MTС Коннект», Технологія CDMA забезпечує можливість:

 • швидкого та мобільного доступу до мережі Інтернет
 • бути «завжди на зв’язку» – вільне переміщення по всій території, де є покриття, без втрати з’єднання.

Компанія Київстар пропонує послуну «Інтернет 3G», яка дозволяє абонентам «Київстар» скористатися безпроводовим доступом до мережі Інтернет на швидкості максимум до 3,6 Мбіт/с.

Utel пропонує скористатися перевагами послуги «Мобільний Інтернет» для перегляду WEB/WAP-сторінок, електронної пошти або для завантаження файлів великого розміру поза межами дому чи офісу. Швидкість передачі даних в мережі Utel може досягати до 3,6 Мбіт/с в залежності від зони покриття, підтримки абонентським терміналом технології HSDPA та можливостей сайту.

PEOPLEnet — мережа зв’язку третього покоління, створена компанією «Телесистеми України» в грудні 2006 року.

ТОВ «Телесистеми України» — оператор зв’язку України, який пропонує повний комплекс телекомунікаційних та мультимедійних послуг. Компанія працює на ринку телекомунікацій як оператор з 1996 року.

Компанія вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України:

 • задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікцаійних послугах високої якості;
 • забезпечувати інтереси компанії шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;
 • забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;
 • забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для всіх верств населення.

Одна з найважливіших переваг мережі нового покоління (3G) — зручні та корисні послуги, що отримує клієнт PEOPLEnet. Великий вибір сервісів дозволяє користувачу зібрати свій власний «кошик» потрібних саме йому функцій — від заборони визначення номеру та мультизв’язку до швидкісного доступу в Інтернет. PEOPLEnet надає клієнтам унікальну можливість контролювати свої витрати в режимі реального часу, сплачувати рахунки, підключати та відключати послуги, надсилати повідомлення за допомогою системи самообслуговування клієнтів «Мій PEOPLEnet». Прозоре та просте управління власними комунікаціями — показник зв’язку майбутнього

o Інтернет-ТВ

o Інтернет-радіо

o Мобільне ТВ

o Голосові послуги

o Послуга «Два в одному»

o Вам дзвонили

o SMS-повідомлення

o MMS-повідомлення

o Передача даних

o Перевірка стану вашого рахунку

o Корисні номери

o Вибір номеру

o Мобільний портал

o Онлайн ICQ

o Інтернет-портал www.i.ua

o Система самообслуговування клієнтів

o 3G для бізнесу

o Прямий номер

o M-Banking

o Електронний сейф даних

o SMS архiв

 • підключитися до мережі PEOPLEnet
 • отримати інформацію про послуги, які надаються PEOPLEnet
 • одержати консультації з питань роботи телефонів та пристроїв
 • отримати допомогу у виборі тарифного пакету
 • одержати інформацію про проведення акцій та про новинки компанії
 • отримувати повний комплекс обслуговування після того, як стали клієнтом PEOPLEnet:

o перевірка стану рахунків

o оплата рахунків

o замовлення додаткових послуг або відмова від них

o зміна тарифних пакетів

Що може бути легше, ніж замовити піцу по телефону? Мабуть, лише замовити пристрій доступу до 3G Інтернету від PEOPLEnet. Відтепер Інтернет знаходиться від клієнта на відстані одного дзвінка!

Доставка та підключення виконуються технічним фахівцем компанії. По вказаній адресі він доставить та встановить обраний клієнтом пристрій та програмне забезпечення. А окрім того — налаштує обладнання та перевірить якість роботи у мережі!

При підключенні клієнт отримаєте квитанцію, пристрій та стартовий пакет, а також матиме можливість придбати ваучери поповнення рахунку.

Підключення здійснюється згідно тарифного плану «START».

Для поповнення рахунку на будь-яку (нефіксовану) суму можна завітати до філіалів банків-партнерів:

 • ЗАТ КБ «ПриватБанк»;
 • АКБ «Правекс-Банк»;
 • ТОВ «Укрпромбанк»;
 • АКБ «Укрсоцбанк»;
 • АКБ «Фінанси і Кредит»;
 • АКИБ «УкрСиббанк».

При здійсненні оплати через філії ПриватБанку, АКБ «Укрсоцбанк», рахунок буде поповнений вже за декілька хвилин після внесення коштів. При оплаті через філіали банків «Правекс-Банк» та «Укрпромбанк» кошти буде зараховано на рахунок протягом двох днів. Для внесення оплати необхідно вказати наступні реквізити: юридичну назву компанії PEOPLEnet — ЗАТ «Телесистеми України», номер рахунку, суму поповнення, номер телефону, ПІБ.

Для тих, хто бажає йти в ногу із часом, але вагається щодо підключення до мобільної мережі третього покоління на постійній основі, PEOPLEnet пропонує тестове підключення на два тижні.

Крок перший — завітати до центру обслуговування клієнтів PEOPLEnet з паспортом та ідентифікаційним кодом;

 • Крок другий — оформити договір на тестове підключення;
 • Крок третій — придбати обладнання за повний кошт;
 • Крок четвертий — зробити авансовий платіж на 25 грн.

В залежності від результатів тестування термінал можна повернути (та отримати назад свої кошти) і розірвати договір (залишок авансового платежу не повертається), або переоформити договір з можливістю купівлі обладнання зі знижкою.

PEOPLEnet пропонує тарифні пакети, з яких можна обрати оптимальний тарифний план, в залежності від того, як часто Ви користуєтесь Internet!

PEOPLEsurf — це мобільний Інтернет з неймовірною швидкістю.

Тарифний план START, Тарифний план Inet 0.5G, Тарифний план Inet 1G, Тарифний план Inet 2G, Тарифний план Inet 10G

Стратегічною метою ТОВ “Телесистеми України” є забезпечення максимальної прибутковості, задоволення потреб підприємств і населення України в телекомунікаційних послугах, підвищення ринкової вартості товариства.

Стратегія розвитку компанії передбачає такі напрямки:

 • побудова мережі мобільного зв’язку третього покоління (3G) i створення системи конвергентних послуг з передавання голосу, даних та відео на основі існуючої мережі мобільного зв’язку;
 • прискорений розвиток найрентабельніших видів послуг, насамперед послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет та інших додаткових послуг на його основі, за рахунок подальшого розширення базової широкосмугової транспортної мережі та мережі доступу;
 • підвищення ефективності використання існуючої телекомунікаційної інфраструктури та зменшення експлуатаційних витрат за рахунок поетапного переходу до використання сучасних технологій наступного покоління (NGN);
 • оптимізація бізнес-процесів у товаристві, впровадження автоматизованої системи управління OSS/BSS;
 • подальше вдосконалення механізмів продажу послуг.

Згідно стратегії, компанія проводить наступну економічну політику:

 • Забезпечити зростання доходів завдяки активній маркетинговій та рекламній політиці, досягнення високих стандартів сервісу, задоволення потреб клієнтів у телекомунікаційних послугах; розширення їх переліку.
 • Використовувати стратегії win-win (взаємовигідного співробітництва) при взаємодії з операторами телекомунікацій України.
 • Підвищувати ефективність продажу послуг товариства шляхом використання послуг дилерів та інших каналів збуту.
 • Використовувати вигідне географічне положення України та потужну і надійну транспортну мережу товариства для продажу послуг з транзиту трафіку та оренди каналів зарубіжним операторам телекомунікацій.
 • Для ефективнішого обслуговування клієнтів забезпечити модернізацію існуючого контакт-центру товариства.
 • Завершити автоматизацію виробничих, управлінських та фінансових бізнес-процесів шляхом впровадження типових автоматизованих систем – обслуговування клієнтів (АСКР), технологічних процесів (АСТЛО) та бізнесу (АСФД).

 • Подальший розвиток мережі мобільного та Інтернет зв’язку, збільшення покриття мережі, модернізація центрального та регіональних транзитних вузлів мережі передавання даних для підключення мережі мобільного зв’язку 3G до IP-MPLS-мережі.
 • Будівництво телекомунікаційної мережі нового покоління (NGN) з використанням програмного комутатора (SoftSwitch) 5 класу для забезпечення швидкого впровадження інтелектуальних голосових послуг.
 • Подальше розширення мережі без провідного доступу, збільшення ємності мережі.
 • Подальший розвиток системи самообслуговування клієнтів на основі універсальної системи управління ІР-послугами, впровадження нових послуг з використанням цієї системи.
 • Будівництво корпоративних центрів обробки даних.
 • Подальший розвиток корпоративної мережі товариства відповідно до темпів впровадження типових автоматизованих систем.

Працювати ефективно і вирішувати поставлені завдання під силу колективу, який працює як єдина команда. PEOPLEnet — це не просто комунікаційна компанія. Це згуртована команда, яка працює в атмосфері довіри та взаємоповаги.

Кожен співробітник компанії PEOPLEnet може досягти значних успіхів і має усі можливості для розвитку та професійного росту.

Філософія роботи команди PEOPLEnet проста:

«хочу — можу — працюю — вийшло — оцінили».

Що це означає?

Хочу — це бажання досягти більшого і проявлена ініціатива.

Можу — це професіоналізм та досвід, які допомагають вирішувати поставлені завдання.

Працюю — це улюблена справа, яка приносить задоволення.

Вийшло — це якісний результат.

Оцінили — це оцінка вкладу та відповідна оплата праці.

Структура управління компанії виглядає наступним чином:

Цвiка Пакула — Генеральний директор компанії «Телесистеми України »

Дата і місто народження: 22 липня, 1967 року, Ізраїль Сімейний стан: одружений, двоє дітей Освіта: має ступінь бакалавра з економіки, Університет Bar-Ilan, та ступінь магістра ділового адміністрування, Бостонський Університет. Досвід роботи: Цвіка Пакула має досвід на телекомринку Ізраїлю та світу понад 15 років. Раніше Цвіка був віце-президентом з маркетингу в компанії Cellcom, провідному стільниковому операторі Ізраїлю, де був відповідальним за всю маркетингову діяльність компанії. До цього Цвіка був стратегічним консультантом в компанії PWC, де займався телекомунікаційною промисловістю. Останнє місце роботи Цвіки – компанія Comverse, світовий лидер-постачальник програмного забезпечення та мережевих систем, які дозволяють обмінюватися повідомленнями, використовувати контент та додаткові послуги, конвергентний білинг та IP комунікації. В цій компанії Цвіка обіймав посаду віце-президента з управління інвестиційним портфелем компанії та відповідав за загальну стратегію розвитку продукту.

Йоав Рауль Рос — Директор з маркетингу компанії «Телесистеми України»

Дата і місто народження: 2 грудня, 1966 року, Ізраїль

Сімейний стан: одружений, двоє дітей

Освіта: має ступінь бакалавра з праву, Університет м. Рeдинга, Велика Британія, та ступінь магістра ділового адміністрування, Університет м. Хайфа, Ізраїль.

Досвід роботи:

Йоав працює на світовому телекомунікаційному ринку понад 10 років. Спочатку Йоав обіймав різноманітні керівні посади: від маркетингу до фактичного управління бізнесом у Cellcom Israel Ltd (CEL), крупнішому мобільному операторі Ізраїлю, потім очолював компанію Comverse, яка є світовим лідером серед постачальників програмного забезпечення і систем для мобільних операторів на посаді віце-президента та генерального директора нового підрозділу (бізнес-одиниці).

Йоав має практичний досвід управління компаніями на стадії заснування, він фактично з нуля розвивав бізнес-одиницю в Comverse та відділ мобільного контенту та послуг роумінгу в Cellcom. До PEOPLEnet Йоав прийшов із потужним багажем знань в галузі алгоритмів діяльності телекомунікаційних компаній та багаторічним управлінським досвідом.

Дата і місто народження: 17 березня, 1964 року, Ізраїль

Сімейний стан: одружений, троє дітей.

Освіта: має ступінь бакалавра в галузі машинної інженерії та ступінь магістра ділового адміністрування.

Досвід роботи:

Понад 13 років в продажу та маркетингу в галузі телекомунікацій – таким є унікальний досвід Офера на світовому ринку. До PEOPLEnet Офер пройшов довгий шлях: від менеджера з маркетингу та продажу компанії Bynet System Application Ltd (Telecom), керівника бізнес-сегменту, VIP та відділу телемаркетингу на етапі заснування компанії Partner Communications Ltd (мобильный оператор Orange) до члена наглядової ради та віце-президента з продажу в телекомунікаційній компанії Barak (провайдер міжнародних дзвінків та Інтернету в Ізраїлі), а також директора бізнес-підрозділу в одній з найкрупніших компаній–провайдерів додаткових послуг мобільного зв’язку (Tippcom Cellular Services Ltd).

Офер володіє провідними технологіями управління командою, мета якої – збільшити продаж телекомунікаційних сервісів. Багаторічний досвід Офера в сфері продажу й маркетингу саме на телекомринку роблять його незамінним в компанії PEOPLEnet!

Елі Москвич — Технічний директор компанії «Телесистеми України»

Дата і місто народження:7 грудня 1962 року

Сімейний стан: одружений, троє дітей.

Освіта: має ступінь бакалавра в галузі елктрокомунікацій (Університет Тель-Авіва, Ізраїль), ступінь бакалавра фінансів і інформаційних технологій (Університет Bar Ilan, Ізраїль), ступінь магістра бізнес адміністрування.

Досвід роботи:

Елі Москович має більше 17 років досвіду роботи в сфері телекомунікацій. Протягом 6 років до 2006 року він був віце-президентом компанії Unefon, де керував напрямком технологічних і мережевих операцій CDMA в м. Мехіко. Під його керівництвом клієнтська база компанії з початку заснування зросла до 2 млн. абонентів. До цього Елі обіймав посаду директора напрямку мережевих операцій в компанії Cellcom — найбільшому мобільному операторі Ізраїлю. Він був одним з членів команди, яка заснувала Cellcom Ізраїль і змогла вивести компанію на провідні позиції.

Останнє місце роботи Елі Московича: компанія Alvarion, посада – директор відділу продажів у Штаб-квартирі компанії в Латинській Америці. Alvarion – один із провідних світових провайдерів в галузі WiMax технологій.

Серед працівників товариства понад 98% професіоналів мають вищу освіту, серед фахівців – близько 89%. У компанії спостерігається стійка тенденція до зростання кількості висококваліфікованих працівників (рис. 2.1).

Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 1

Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 2

Рис. 2.1. Структура персоналу PEOPLEnet за категоріями працівників на початок 2007 року

Політика фінансового заохочення працівників PEOPLEnet спрямована на забезпечення конкурентоспроможного рівня оплати праці та подальше стимулювання її ефективності, творчого підходу до виконання посадових обов’язків.

ТОВ “Телесистеми України” приділяє значну увагу соціальному захисту своїх співробітників: виділяє кошти на медичне обслуговування, додаткові виплати на відпустку, непередбачені сімейні обставини, молодим матерям, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною, пенсіонерам та ін. Це сприяє залученню і збереженню кваліфікованих працівників та підвищує імідж компанії та якість надаваних послуг.

За 2007 рік ТОВ «Телесистеми України» надано послуг зв’язку на 8 008 млн. гривень, що на 250 млн. грн. більше, ніж передбачено планом. Темп приросту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 1,7% (рис. 2.2).

Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 3

Рис. 2.2. Доходи від наданих послуг

Середньомісячна доходність з одного основного клієнта становила 53,8 грн., що на 50 коп. більше 2006 року, за рахунок введення в дію нових тарифів.

На послуги, надані юридичним особам, припадало 50,9% зазначеної суми, 49,1% – послуги, надані населенню, у розрахунку на одного мешканця обсяг послуг в рік склав 89 грн.

В останні роки віддається перевага роботі з бізнес-абонентами. Питома вага доходів від цієї категорії споживачів досягла 3,6% проти 2,9% в 2006 році. Приріст доходів склав 30,3%.

Компанія продовжувала надавати пріоритет розвитку нових послуг, таких як зв’язок PEOPLEnet, доходи від яких порівняно з 2006 роком збільшились у 1,4 рази і становили 424 млн. грн. Їх частка у загальній сумі доходів зросла до 5,3% проти 3,8% в аналогічному періоді минулого року. Середньомісячна доходність від нових послуг з урахуванням плати за Інтернет-з’єднання у розрахунку на один основний Інтернет пристрій (модем, мобільний телефон) складала 3,43 грн. проти 2,47 грн. в аналогічному періоді минулого року.

Чистий прибуток товариства за 2007 рік склав 267 млн. грн., рентабельність від продажу послуг – 3,9%. До бюджету та позабюджетних фондів сплачено 2 001 млн. грн., що на 19,4% більше аналогічного періоду минулого року.

Станом на 01.01.2008 року рівень дебіторської заборгованості відносно місячних доходів знаходиться у межах технологічного, загальна сума дебіторської заборгованості складає 1,1 млрд. грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги – 882 млн. грн., що на 102 млн. грн. менше по відношенню до початку року, в тому числі заборгованість бюджетних установ зменшилась на 47,5 млн.грн. і склала 138,7 млн. грн., питома вага заборгованості по цій категорії абонентів в загальній сумі заборгованості становить – 15,7%, при питомій вазі доходів 7,6% (рис. 2.3).

Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 4

Рис. 2.3 Дебіторська заборгованість

Освоєно капітальних інвестицій в обсязі 2 071 млн. грн., в експлуатацію введено основних фондів на 1 917 млн. грн., а саме 3 987 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, майже 446 тис. номерів телефонної ємності.

Зв’язок PEOPLEnet — це можливість зазирнути в майбутнє всім людям, які використовують інновації для покращення якості свого життя і бізнесу. Вперше в нашій країні мережа PEOPLEnet створила комплексне рішення, поєднавши високоякісний мобільний зв’язок і високошвидкісний мобільний Інтернет. Швидкість передачі даних до 2,4 Мбіт/с дозволяє людям бути в курсі новин і переглядати відео онлайн — будь-коли та будь-де.

Мережа PEOPLEnet щомиті розвивається, задовольняючи стрімко зростаючі потреби людей. Вже в 2007 році послугами мобільного зв’язку і мобільного високошвидкісного Інтернету від PEOPLEnet мали можливість скористатися мешканці найбільших міст України та Автономної Республіки Крим.

Мережа PEOPLEnet планує до кінця 2008 року надати можливість 89,2% населення України користуватися зв’язком третього покоління 3G. Мережа охопить усі обласні центри й основні автомобільні магістралі, забезпечивши своїх клієнтів високошвидкісним мобільним інтернетом та зв’язком принципово нового рівня. На сьогоднішній день в Україні тільки PEOPLEnet пропонує послуги зв’язку 3G, будучи першою компанією, яка відкрила для українського ринку переваги цієї технології (рис. 2.4).

Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 5 — існуюче покриття,
Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 6 — плановане покриття до кінця 2007 року.

Рис. 2.4 Покриття PEOPLEnet в Україні

Щоб отримати доступ до всіх можливостей зв’язку третього покоління, потрібен не звичайний GSM-телефон, а особливий пристрій, що підтримує стандарт 3G. Це може бути стаціонарний телефон чи мобільний, а також 3G PCMCIA-карта чи 3G USB-модем для виходу в Інтернет. Ці пристрої призначено для швидкісної передачі великих обсягів інформації, що стає доступною клієнтам мережі PEOPLEnet. Вибір типу пристрою залежить від бажаних функцій.

Якщо потрібна мобільність, традиційний голосовий зв’язок та доступ до Інтернету в одному наборі, то вибір — мобільний телефон 3G. Вихід в Інтернет з ноутбуку в будь-якій точці покриття мережі потребує 3G PCMCIA-карти чи 3G USB-модему. Якщо ж необхідно створити робоче місце зі стаціонарним комп’ютером, Інтернетом та телефоном, обирайте стаціонарний апарат 3G для голосового зв’язку, а також 3G USB-модем для вашого комп’ютера.

ТОВ “Телесистеми України” проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій. Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій і ринкового попиту на сучасні інформаційні та телекомунікаційні послуги. Пріоритетні питання розглядаються Науково-технічною радою товариства, з актуальних напрямків виконуються науково-дослідні розробки, серед яких:

 • розгортання мережі мобільного зв’язку третього покоління (3G);
 • надання послуг широкосмугового доступу до Інтернет;
 • впровадження оптичних технологій передавання інформації на телекомунікаційних мережах товариства;
 • аналіз потенціалу об’єктів права інтелектуальної власності;
 • побудова мережі наступного покоління (NGN);
 • впровадження на мультисервісних мережах доступу товариства технології пасивних оптичних мереж (PON);
 • заміщення старих і створення нових телекомунікаційних послуг.

З метою забезпечення ефективного розвитку, компанія сприяє широкому залученню працівників до інноваційної діяльності. Так, у товаристві нараховується 4 187 раціоналізаторів, протягом року було подано 5 762 раціоналізаторські пропозиції, сумарний економічний ефект від їх впровадження становить 3 533 тис. грн. (табл.. 2.1).

Таблиця 2.1

Контрольні показники з раціоналізаторської роботи ТОВ «Телесистеми України» за 2006 рік

Область Кількість використаних рацпропозицій Кількість підготовлених інформкарт Економічний ефект, тис. грн.
1 Вінницька 190 30 15,0
2 Дніпропетровська 390 80 190,0
3 Донецька 410 70 320,0
4 Житомирська 260 30 25,0
5 Закарпатська 55 30 15,0
6 Запорізька 330 70 55,0
7 Івано-Франківська 40 10 20,0
8 Київська міська 50 20 70,0
9 Кіровоградська 300 50 120,0
10 Кримська 280 40 80,0
11 Луганська 200 30 20,5
12 Львівська 190 35 95,0
13 Миколаївська 115 20 60,0
14 Одеська 180 40 50,0
15 Полтавська 120 30 20,0
16 Рівненська 100 30 25,0
17 Сумська 160 30 40,0
18 Тернопільська 115 20 30,0
19 Харківська 300 50 150,0
20 Херсонська 75 20 16,0
21 Хмельницька 155 50 60,0
22 Чернігівська 280 60 60,0
23 Севастопольська 50 20 150,0
Усього 4900 950 1686,5

Одним з головних пріоритетів діяльності товариства у 2007 році було забезпечення потреб абонентів у послугах доступу до мережі Інтернет.

Протягом 2007р. компанія PEOPLEnet продовжувала нарощувати обсяг інвестицій у збільшення ємності та кількості вузлів доступу до Інтернет, пропускної спроможності транспортної мультисервісної мережі. Значні інвестиції було спрямовано також у забезпечення належної сервісної підтримки споживачів та якості послуг, у впровадження нових форм обслуговування.

Як в цілому по країні, так і в окремих підрозділах компанії проводились численні рекламні заходи щодо акційного підключення абонентів без провідного доступу до мережі Інтернет, були впроваджені прості, зрозумілі та привабливі тарифи на послугу “ PEOPLEnet!”. Результатом вдалої маркетингової політики стали значні темпи приросту кількості абонентів цієї послуги (рис. 2.5, 2.6).

Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 7

Рис. 2.5 Приріст кількості телефонних/модемних ліній, тис.

Елі москвич технічний директор компанії телесистеми україни 8

Рис. 2.6 Загальна кількість споживачів послуг без провідного доступу до Інтернет, осіб

На кінець 2006 р. у товариства було вже 74,6 тис. споживачів послуг без провідного доступу до Інтернет, що в 4,8 раза більше, ніж роком раніше. Загальна кількість абонентів, що користуються послугами доступу до мережі Інтернет, за підсумками 2006 р. досягла 612 тис. Це на 33% більше, ніж у попередньому році (рис. 2.7).

Розширюючи спектр послуг та враховуючи зростаючу популярність безпроводового доступу до Інтернет, PEOPLEnet продовжував розгортати мережі доступу до Інтернет за технологією 3G в найбільших містах України.

Рис. 2.7. Доходи від надання послуг без провідного доступу до Інтернет, млн.. грн.

Протягом 2006 року введено в експлуатацію 57 хот-спотів, на яких задіяно 124 точки доступу. У порівнянні з 2005 роком кількість хот-спотів збільшилася в 9 разів.

У 2006 році PEOPLEnet продовжував створення нових і розширення діючих пунктів колективного користування Інтернет на базі сервісних центрів “Телесистеми України” та «PEOPLEnet».

У 2006 році було відкрито 40 нових пунктів колективного користування Інтернет і на кінець року їх кількість становила 245. У цих пунктах організовано майже 1000 робочих місць для користувачів послуг доступу до мережі Інтернет. За рік у пунктах колективного користування Інтернет споживачам було надано послуг на суму 6,2 млн. грн., що на 35,3% більше, ніж у 2005 році.

У 2006 р. ТОВ “Телесистеми України” виділило на розвиток нових послуг та технологій 333 млн. грн., що на 36% більше, ніж у 2005 р.

Інвестиції спрямовувалися за двома основними напрямками:

1. Поширення важливого стратегічного напрямку розвитку товариства – побудова мережі мобільного та Інтернет зв’язку третього покоління (3G).

Зокрема, ця мережа будувалась в місті Київ та Київській області, на що витрачено 78 млн. грн.

2. З метою задоволення зростаючого попиту споживачів на послуги доступу до мережі Інтернет, послуги з побудови приватних корпоративних мереж (ІР-VPN) товариство у 2006 р. виділило 255 млн. грн. на розвиток саме нових послуг.

Інвестиції в основному спрямовувалися на збільшення кількості та ємності вузлів без провідного доступу до мережі Інтернет, розширення пропускної спроможності мультисервісної транспортної мережі та міжнародних з’єднань.

На кінець 2006 року пропускна спроможність міжнародних з’єднань мережі передавання даних становила 3 244 Мбіт/с, що у 1,9 раза більше, ніж у 2005 році.

Розширено пропускну спроможність мультисервісної транспортної мережі ВАТ “Укртелеком”. Виконано роботи з організації та налагодження з’єднань:

 • швидкістю 2,5 Гбіт/c з 5 найбільшими регіональними вузлами – Дніпропетровським, Донецьким, Одеським, Львівським та Харківським;
 • швидкістю 1 Гбіт/c – з 20 обласними центрами.

Для забезпечення більшої доступності послуг Інтернет, насамперед, без провідного доступу PEOPLEnet, в 2006 році здійснювались інвестиції у збільшення кількості та ємності вузлів доступу.

Відповідно до стратегії розвитку товариства у напрямку створення єдиної керованої інформаційної інфраструктури та для підвищення ефективності бізнес-процесів у 2006 році продовжувались роботи з автоматизації виробничої, господарської, управлінської та фінансової діяльності шляхом впровадження типових автоматизованих систем.

Робота з впровадження систем управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2000 у ЗАТ «Телесистеми України» розпочалася в 2001 році. На першому етапі було впроваджено систему управління якістю для основних послуг Інтернет — зв’язку. У червні 2003 року Орган сертифікації систем якості «ПРИРОСТ» перевірив і оцінив цю систему та підтвердив її відповідність МС ISO 9001:2000 і ДСТУ ISO 9001:2001. За результатами перевірки було отримано два сертифікати відповідності вказаним стандартам: міжнародний — ПРИРОСТ № (№QSP-0035/03) і національний — УКРСЕПРО (№ UA2.034.75).

За ініціативою керівництва компанії «People.net» було впроваджено системи управління якістю, де був врахований попередній досвід. В «People.net» система управління якістю охоплює надання послуг Інтернет, мобільного зв’язку та передавання даних. У ТМ «People.net» — система управління якістю організована стосовно організації управління телекомунікаційними послугами, що здійснює управління компанією.

Система управління якістю «People.net» була сертифікована і отримано два сертифікати: український — УкрСЕПРО (№ UA2.034.1381) та міжнародний ПРИРОСТ (№ QSP-0076/05).

Розробка і впровадження цих систем здійснювалась за допомогою консалтингової фірми ДП «Центр систем якості «ПРИРІСТ-СИСТЕМА-2» ТОВ «Компанія професіоналів з якості «СИСТЕМИ».

Інструментом підтвердження функціонування системи управління якістю та дії сертифікатів є наглядовий аудит, який щорічно здійснюється органом по сертифікації. Так, в червні 2005 року проведено перший наглядовий аудит в компанії та підтверджено дію міжнародного і українського сертифікатів відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 (ДСТУ ISO 9001-2001).

Реалізація потенційних можливостей системи управління якістю залежить не тільки від виконання всіх вимог стандарту, але і від кваліфікації, творчих здібностей, професійних знань і досвіду всього персоналу. Для успішного впровадження та функціонування системи, яка б дійсно дозволяла задовольняти вимоги споживачів, колективу необхідно змінити ставлення до питань управління якістю. І на це потрібний певний час. У планах ЗАТ «Телесистеми України» — впровадити єдину систему управління якістю товариства з урахуванням вже здобутого досвіду.

Так, рухаючись крок за кроком, ми сприяємо зближенню з клієнтом, бо основною зацікавленою стороною міжнародного стандарту ISO 9001:2000 є споживач. На практиці це означає, що всі процеси товариства повинні будуватися з урахуванням вимог споживача, а діяльність спрямована на максимальне задоволення постійно зростаючих його потреб.»

Якість доступу до Інтернету визначається двома показниками: простотою підключення та швидкістю передачі інформації. Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLEnet, — найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій. Швидкість передачі даних в 3G наближається до можливостей виділеної лінії. Пікова швидкість – 3, 1 Мбіт/сек, що допоможе відчути значення слів «Інтернет літає».

Стандарт 3G відкриває людям унікальні можливості. Для тих, хто користується зв’язком нового покоління, стають реальністю такі послуги як:

 • Мобільне телебачення
 • Відео та музика
 • Бачити далеко
 • Екологічність
 • Конфіденційність.

В умовах жорсткої конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг товариство приділяє постійну увагу вдосконаленню механізмів продажу послуг. Основні зусилля сконцентровані на високодохiдних категоріях споживачів – бізнес-абонентах. З цією метою створено організаційну вертикаль продажу послуг корпоративним та бізнес-споживачам. Забезпечено комплектацію підрозділів з продажу послуг в Апараті управління та філіях товариства висококваліфікованими фахівцями.

Для забезпечення належного обслуговування бізнесспоживачів, уніфікації процедур відпрацювання замовлень та звернень, вирішення технічних проблем розроблено корпоративний стандарт “Організація роботи з бізнес-абонентами”, який є обов’язковим для виконання всіма підрозділами товариства.

З метою використання переваг масштабності своєї мережі, можливості надати послуги практично в кожному населеному пункті, а також для врахування особливостей споживання послуг клієнтами було розроблено ряд привабливих тарифних планів. Для залучення до співпраці з продажу послуг агентів, дилерів і власників бізнес-центрів були розроблені привабливі пропозиції та відповідні договори.

Масовий ринок також не залишається поза увагою. PEOPLEnet цілеспрямовано працює над впровадженням більш зручних процедур обслуговування клієнтів. Зокрема, починаючи з 2006 року, стало можливим замовити деякі послуги не виходячи з дому чи офісу. Це можна зробити просто по телефону або на сайті самообслуговування.

Також для активізації продажу телекомунікаційних послуг розпочато співпрацю з дилерами та агентами. Товариство планує продовжувати підбір i навчання персоналу з продажу послуг, створення відповідних умов праці та матеріального стимулювання працівників.

З метою найповнішого задоволення потреб клієнтів PEOPLEnet створило сервісну мережу, яка на початок 2007 року налічувала майже 1 500 відділень та пунктів, які надають населенню комплекс телекомунікаційних послуг.

У сервісних відділеннях споживачі можуть отримати доступ до мережі Інтернет, скористатися послугами місцевого, міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, подати для передавання адресату факс або телеграму, внести оплату за послуги за отриманим рахунком, придбати телекомунікаційні картки. У цих відділеннях клієнти товариства можуть отримати кваліфіковані консультації щодо акцій, які проводяться товариством, порядку користування різними видами послуг та тарифів на них, отримати додаткові роз’яснення щодо виставлених рахунків за послуги тощо.

За телефоном служби підтримки споживачі можуть отримати інформацію про порядок надання та отримання послуг телефонного зв’язку, тарифи на телекомунікаційні послуги, з’ясувати питання якості обслуговування і розгляду звернень.

Неодмінною умовою ринкового успіху оператора телекомунікацій є висока якість послуг. Фахівці ТОВ “Телесистеми України” розуміють, наскільки важливим для споживачів є отримання послуг з високою якістю, безвідмовністю та безперебійністю їх надання. Тому діяльність з підвищення якості послуг є однією з пріоритетних.

Заходи щодо забезпечення належної якості послуг мають системний та комплексний характер. Так, у товаристві впроваджено систему оцінки якості телекомунікаційних послуг, яка обов’язкова до виконання на всіх рівнях управління. Системою визначено 46 основних показників якості послуг, методики контролю їх дотримання та граничні нормативні рівні. Більшість показників якості контролюється щоденно.

Інтенсивний розвиток сфери телекомунікацій та жорстка конкуренція на ринку телекомунікаційних послуг вимагають від працівників товариства високого професійного рівня і культури, постійного поглиблення та оновлення набутих знань, вдосконалення вмінь та навичок.

Саме тому у ТОВ “Телесистеми України” діє система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу.

Підвищення кваліфікації здійснюється:

 • у філії “Центр освіти”;
 • у Бюро з підготовки робітничих кадрів філій;
 • у науково-навчальних центрах і вищих навчальних закладах

України;

 • у навчальних центрах фірм – виробників телекомунікаційного

обладнання в Україні та за кордоном;

 • безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.

Застосування такого комплексного підходу до управління якістю телекомунікаційних послуг дало можливість досягти значних результатів. За підсумками роботи за рік показники якості значно краще, ніж встановлені для них нормативні рівні, як українські, так і міжнародні.

Сьогодні в Україні відмічено масовий рух із впровадження на підприємствах різних сфер діяльності систем управління якістю згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2000, який сприяє покращанню якості продукції, підвищенню її конкурентоспроможності та розвитку виробництва. Вимоги цього стандарту націлені на те, щоб переконати споживача в потенційній здатності постачальника забезпечити відповідні його вимоги щодо якості продукції. Підприємство, яке впровадило систему управління якістю може гарантувати своєму клієнту надання продукції і послуг заданого рівня якості. Саме тому ВАТ “Телесистеми України” (ТМ «People.net») розпочало роботи по впровадженню системи управління якістю відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Цьому рішенню також сприяло членство компанії в Українській асоціації якості.

ISO (International Organization for Standartization) — Міжнародна Організація з стандартизації, яка була створена делегатами 26 країн у 1947 році. Це всесвітня федерація національних органів стандартизації (комітетів — членів ISO).

Головне завдання ІSO — сприяти розробці всесвітньо визнаних стандартів, правил і інших аналогічних документів з метою полегшення міжнародного обміну товарами й послугами в усіх галузях народного господарства.

Стандарт ІSO 9001:2000 встановлює вимоги до системи управління якістю, якщо підприємство:

 • має необхідність продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, що відповідає вимогам споживачів та галузевим вимогам;
 • зорієнтоване на підвищення задоволеності споживачів завдяки результативному застосуванню системи.

У першу чергу стандарт визначає вимоги до управління якістю:

 • визначення політики і цілей;
 • розробку планів;
 • аналіз їх виконання і вимір ефективності;
 • проведення коригувальних і попереджуючих дій.

Також стандарт містить вимоги до етапів життєвого циклу продукції/послуг (випуску продукції/наданню послуг):

 • проведення маркетингових досліджень;
 • розробці нових видів продукції/послуг;
 • закупівлі продукції і послуг;
 • виробництво продукції/послуг і контроль її якості;
 • продаж і постачання продукції/послуг споживачам.

Крім того, визначені вимоги до забезпечення системи управління якістю різними видами ресурсів (персоналом, устаткуванням, виробничим середовищем).

Стандарт визначає умови, що забезпечують, щоб продукція стабільно відповідала вимогам споживача (у тому числі, при їхній зміні).

Аналогічні підприємства, що працюють на різних сегментах ринку з різними категоріями споживачів, можуть робити продукцію з різними технічними характеристиками — це цілком допускається стандартом ІSO 9001. Крім того, стандарт ІSO 9001 вимагає, щоб підприємство відслідковувало законодавчі і нормативні вимоги до продукції і забезпечувало їхнє виконання. Тому неправильно говорити, що «продукція відповідає стандарту ІSO 9001». Правильно сказати, що «Система управління якістю підприємства щодо його виробництва і продажу продукції (наданню послуг) відповідає стандарту ІSO 9001”.

Для того щоб підтвердити здатність підприємства стабільно виконувати установлені вимоги, стандарт ІSO 9001:2000 вимагає наявності документації, що описує виконання визначених процесів. Рівень деталізації цих документів залежить від складності процесів і кваліфікації персоналу. Визначені дії можуть не описуватися, якщо вони стабільно виконуються без дефектів і збоїв і досягають установлених цілей. Але якщо при виконанні цих дій виникають проблеми, документи повинні бути розроблені або конкретизовані.

Наявність документованих описів процесів допомагає в рішенні багатьох питань, вони:

 • сприяють прозорості й ефективності діяльності організації, її організаційної структури і структури процесів підприємства;
 • сприяють ранньому визначенню слабких його місць;
 • дозволяють скоординувати діяльність окремих співробітників і підрозділів, запобігають виникненню між ними конфліктів;
 • конкретизують відповідальність окремих співробітників;
 • виступають як навчальні матеріали, особливо при прийомі на роботу або внутрішні переміщення співробітників;
 • полегшують запровадження змін у процес.

Система керування документацією повинна забезпечити використання персоналом тільки затверджені й актуалізовані екземпляри документів.

Виконання вимог документації системи управління якістю є абсолютно обов’язковим для всіх співробітників підприємства. Неможливо на свій розсуд або за вказівкою керівника порушувати порядок виконання документації, навіть якщо є впевненість, що це не погіршить результат, що досягається. Якщо є потреба в удосконаленні процесу, доцільно внести відповідні зміни в документ системи.

Створення системи захисту інформації для організацій, що займаються наданням телематических послуг, є обов’язкової складової діяльності організації Інтернет-Провайдеру.

Дана необхідність обумовлена тим, що подібні організації обробляють великий обсяг конфіденційних відомостей, у тому числі персональні дані, захист яких обов’язкова по вимогах законодавства.

Тверда конкуренція на ринку приводить до того, що конфіденційна інформація, який володіє організація, може дати значну конкурентну перевагу.

Також комплексна система захисту інформації дозволить забезпечити безперебійне функціонування сервісів, запобігти прямим матеріальним втратам від витоку або втрати конфіденційної інформації, а також запобігти можливому збитку репутації компанії.

Для того, щоб визначити доцільність створення КСЗИ, зону й глибину її охоплення варто провести детальний аналіз організації, що включає:

 • Аналіз діяльності підприємства
 • Положення організації на ринку
 • Виявлення конфіденційної інформації й ресурсів, що захищаються
 • Аналіз погроз, уязвимостей і потенційного збитку від реалізації погрози

На основі отриманої інформації про діяльність організації й уразливих місць у діючій системі захисту необхідно скласти технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації.

Виходячи з існуючого технічного завдання, варто визначити практичні міри для його реалізації. Сукупність цих мір складе проект впровадження комплексної системи захисту інформації.

У ході виконання даної роботи необхідно

 • Виявити вимоги, пропоновані до створюваної комплексної системи захисту інформації
 • Скласти детальний список заходів, необхідних для впровадження комплексної системи захисту інформації
 • Призначить відповідальних за проведені заходи
 • Зробити оцінку витрат ресурсів на впроваджувані заходи
 • Оцінити ефективність проведених заходів

1. АС організації складається з 10 автоматизованих робочих місць і 6 серверів:

 • 1 АРМ являє собою комп’ютер Mac mini із установленої ОС MAC OS.
 • На трьох АРМ установлена операційна система на базі Linux.
 • На всіх іншим установлена ОС Windows XP.
 • На всіх АРМ зберігається й обробляється конфіденційна інформація.
 • На серверах установлена операційна система на базі Linux.

2. На АРМ менеджерів установлене наступне ПО:

 • ОС на базі Windows
 • Офісне програмне забезпечення
 • ПО для роботи в мережі Інтернет: поштовий клієнт, браузер
 • Антивірусне ПО
 • Спеціалізовані програми: Дельфін, Дубль-гис

3. На АРМ консультантів технічної підтримки встановлене ОС на базі Linux, офісне програмне забезпечення,

Стан фактичної захищеності організації

Перелік конфіденційної інформації існує й затверджений:

 • Всі співробітники, при прийманні на роботу підписують зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації
 • У всіх приміщеннях установлені датчики охоронної й пожежної сигналізації. У неробочий час приміщення здаються під охорону
 • Охорона здійснюється приватним охоронним агентством
 • Існує перелік осіб, що мають доступ у серверну кімнату
 • Серверна кімната постійно закрита, крім тих випадків, коли співробітникам, що мають відповідні права доступу, необхідно робити певні роботи
 • Права доступу до локальних і мережних ресурсів АРМ обмежуються штатними засобами операційної системи
 • Немає відповідального за розмежування доступу до локальних і мережних ресурсів АРМ. Розмежуванням доступу займається користувач АРМ.
 • Доступ до ресурсів на сервері обмежується штатними засобами операційної системи
 • Відповідальним за розмежування доступу до ресурсів на сервері є старший системний адміністратор
 • Призначення прав користувачів виробляється за вказівкою технічного директора або заступника директора відповідно до посадових обов’язків співробітника
 • Кожний комп’ютер підключений через джерело безперебійного харчування, що дозволяє забезпечити безперервну роботу протягом 10-15 хвилин при відсутності електрики
 • У серверній кімнаті встановлено кілька джерел безперебійного харчування високої ємності, а також дизельна міні електростанція
 • Доступ в Інтернет здійснюється через проксі-сервер
 • Правила обігу з конфіденційною інформацією відсутні
 • Фільтрація змісту електронної пошти, що переглядаються сайтів не здійснюється
 • Зберігання договорів із клієнтами здійснюється в шафі.
 • Розмежування доступу приміщення залежно від відділів немає.

На підставі проведеного аналізу фактичної захищеності необхідно скласти перелік вимог до створюваної комплексної системи захисту інформації. Дані вимоги повинні відповідати реальному стану захищеності інформації в організації. Вимоги повинні бути оформлені у вигляді Технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації.

1. Організаційно-правова складова

Організаційні заходи є однієї з найважливішої складової комплексної системи захисту інформації в організації.

1. Перелік конфіденційних відомостей повинен відповідати реальному стану організації й вимогам законодавства України.

2. Повинен бути забезпечений повний пакет документів, пов’язаних із забезпеченням інформаційної безпеки в організації.

3. Організаційними мірами забезпечити конфіденційність інформації при проведенні конфіденційних нарад і переговорів.

4. Повинен бути підготовлений пакет документів, що регламентують правила обігу з конфіденційною інформацією.

5. Розмежування прав користувачів на доступ як до локальних, так і до мережних ресурсів повинне бути контрольованим і документованим процесом.

Інженерно-технічна складова

1. Повинні застосовуватися технічні засоби контролю доступу в приміщення.

2. Для захисту серверної кімнати повинні застосовуватися додаткові технічні засоби контролю доступу.

3. Повинні застосовуватися технічні засоби захисту акустомовної інформації при проведенні конфіденційних нарад і переговорів у тому випадку, якщо неможливо забезпечити конфіденційність переговорів за допомогою організаційних мір.

4. За допомогою технічних засобів повинна забезпечуватися захист від витоку конфіденційної інформації.

5. Повинна бути забезпечена безперебійна робота ПК співробітників у випадку відключення електрики не менш, ніж на 10 хвилин.

6. Повинна забезпечуватися безперебійна робота основного встаткування й технічних засобів, установлених у серверній на весь строк відсутності основного енергопостачання.

3. Програмно-апаратна складова

1. Зміст веб-сайтів, що переглядаються повинен відповідати наступним вимогам:

 • a. Не повинні містити матеріалів, заборонених законодавством України;
 • b. Повинні бути безпечним (не містити віруси, шкідливі скрипти);
 • c. Не повинні містити матеріали, що не відносяться до робочого процесу;

2. Обмін інформацією за допомогою різних програмних засобів не повинен завдавати шкоди конфіденційності, цілісності, доступності інформації.

3. За допомогою програмно-апаратних засобів повинен забезпечуватися захист від НСД до конфіденційної інформації, що зберігається на АРМ співробітників і на сервері.

4. Об’єкти поставки

Організаційно-правова підсистема:

 • Перелік конфіденційних відомостей
 • Перелік конфіденційних документів
 • Політика безпеки
 • Технічне завдання
 • Положення про конфіденційний документообіг
 • Інструкції про порядок обігу з конфіденційною інформацією

Інженерно-технічна підсистема:

 • Металеві двері типу « Сейф-Двері»
 • Датчики пожежної сигналізації
 • Датчики охоронної сигналізації
 • Відеокамери кольорові із системою нічного бачення
 • Монітори відеоспостереження
 • Відеореєстратор з обсягом диска для зберігання відеозапису не менш 5 діб
 • Генератор виброакустичного шуму Соната АВ
 • Вибровипрмінювачі
 • Акустовипрмінювачі
 • Пристрій блокування стільникових телефонів
 • Джерела безперебійного харчування
 • Генератор електромагнітного шуму
 • Считувачі пластикових карт
 • Металеві ґрати
 • Двері з тамбуром

Програмно-апаратна підсистема:

 • Програмний комплекс для автоматизації документообігу
 • Програмно-апаратний комплекс для захисту від НСД «SecretNet 5.0»
 • Міжмережевий екран «Континент»
 • Сервер.

Дані заходи реалізуються шляхом виконання ряду послідовних робіт, які представлені в додатку А.

5. Структурна схема організації

Структурна схема організації дозволяє виявити ієрархічні зв’язки між співробітниками організації. Надалі дана схема дозволяє скласти матрицю відповідальності, з якої можна визначити, який співробітник, за які заходи відповідає.

Рис. 3.1 Організаційна структура

6. Матриця відповідальності

Матриця відповідальності дозволяє визначити конкретних виконавців того або іншого заходу (табл.. 3.1).

Таблиця 3.1

Матриця відповідальності

Виконавці

Роботи

ВР.01 ВР.01.1 ВР.01.1.1 ВР.01.1.2 ВР.01.2 ВР.01.2.1 ВР.01.2.2 ВР.01.2.3 ВР.01.3 ВР.01.3.1 ВР.01.3.2
1 АМ.01.1 х х
2 АМ.01.1.1 х х
3 АМ.01.1.2 х х
4 АМ.01.1.3 х х
5 АМ.01.2 х х х х
6 АМ.02.1 х х
7 АМ.02.2 х х
8 АМ.02.3 х х х х х
9 АМ.02.3.1 х х х
10 АМ.02.3.2 х х х
11 АМ.02.3.3 х х х
12 АМ.02.3.4 х х х
13 АМ.02.4 х х х х
14 АМ.02.4.1 х х х
15 АМ.02.4.2 х х
16 АМ.02.4.3 х х
17 АМ.02.5 х х х х х х х х
18 АМ.02.5.1 х х х
19 АМ.02.5.2 х х х х х
20 АМ.02.6 х х
21 АМ.02.6.1 х х
22 АМ.02.6.2 х х х
23 АМ.02.7 х х
24 АМ.02.7.1 х х х
25 АМ.02.7.2 х х
26 АМ.02.8 х
27 АМ.03.1 х х х
28 АМ.03.2 х х х
29 АМ.03.3 х х
30 АМ.03.4 х х
31 АМ.03.5 х х
32 АМ.03.6 х х
Захід щодо захисту інформації Вартість, грн
Система охоронної сигналізації 20 000
Система пожежної сигналізації 15 000
Організація відео спостереження
Закупівля відеокамер 56 000
Закупівля відеореєстраторів 36 000
Закупівля моніторів 18 000
Настроювання й запуск в експлуатацію системи відеоспостереження 5 000
Організація захисту від акустичного знімання інформації
Системи виброакустического зашумления 50 000
Організація тамбура в приміщенні 3 000
Системи блокування стільникових телефонів 22 000
Системи контролю доступу на територію
Монтаж огородження 40 000
Організація поста охорони 36 000
Системи контролю доступу в будинок
Двері типу « Сейф-Двері» 15 000
Зчитувач магнітних карт 5 000
Системи контролю доступу в приміщення
Зчитувач магнітних карт 50 000
Грати на вікнах 10 000
Системи електромагнітного зашумления 20 000
Створення автоматизованої системи документообігу 30 000
Встановлення й настроювання програмно-апаратних засобів контролю доступу 50 000
Встановлення й настроювання міжмережевого екрану 100 000
Створення резервних серверів 60 000
Розмежування прав користувачів 2 000
Впровадження парольної політики 1 000
Розробка положення про конфіденційний документообіг 3 000
Розробка інструкцій про порядок обігу документів 3 000
Розробка положень, що стосуються окремих аспектів забезпечення ІБ 5 000
Навчання співробітників 20 000
Підсумкова сума на створення ІБ 675 000

Підсумкова сума на створення комплексної системи захисту інформації вийшла рівної 675 000 гривень.

Цінність інформації, оброблюваної в організації, обчислюється декількома мільйонами гривень. Крім прямого фінансового збитку втрата конфіденційності або втрата даної інформації може нанести й непрямий збиток, пов’язаний зі збитком репутації компанії. Даний збиток виражається в ще більшій сумі — порядку 20 мільйонів гривень.

При даних розрахунках ураховувалося щомісячна кількість клієнтів компанії, що підключаються, вартість реалізації рекламної кампанії, а також збиток від блокування роботи інформаційної системи компанії.

8. Ризики проекту

Останнім етапом повинне стати виявлення всіляких ризиків, з якими ми можемо зштовхнутися під час реалізації проекту, а також визначення мер мінімізації даних ризиків

1. Інвестиційні (економічні).

Основний ризик полягає в недостачі коштів, матеріальних ресурсів на реалізацію проекту. У цьому випадку всі ті заходи, які були здійснені, не будуть приносити потрібного результату й можна вважати ефективність витрачених засобів рівної 0.

Також існує досить серйозний ризик того, що витрати на побудову комплексної системи захисту інформації виявляться вище, ніж вигода від її впровадження на організації.

З метою запобігання ризиків даної групи варто вжити наступних заходів:

 • Повинна бути зроблена професійна оцінка вигода від впровадження комплексної системи захисту інформації
 • Вартість проекту повинна бути розрахована максимально детальна з виправленням у більшу сторону.
 • Кожний пункт проекту повинен бути погоджений з комерційним директором і затверджений генеральним директорам
 • Впроваджувані міри повинні бути економічно виправдані. Вигода від впровадження мер повинна перевищувати витрати на їхнє впровадження.
 • Впроваджувані міри повинні відповідати принципу розумної достатності.

Впроваджувані міри повинні відповідати реальним зовнішнім і внутрішнім погрозам. Не повинні бути зайві.

2. Кадрові

Персонал представляє із себе ресурс поводження якого не завжди можливо досить точно спрогнозувати навіть фахівцям. Впровадження комплексної системи захисту інформації, а разом з нею й певного набору заборонних мір і правил може привести до певних негативних наслідків у роботі персоналу.

Дані наслідки можуть виражатися в наступних формах:

 • Свідоме невиконання обов’язкових мір захисту
 • Численні затримки в роботі, зв’язані зі складністю мерли захисти
 • Випадкові помилки персоналу при роботі із засобами захисту

З метою виключення даної групи ризиків необхідно при побудова комплексної системи захисту інформації в обов’язковому порядку враховувати наступні моменти:

 • Ще до остаточного впровадження повинне вироблятися навчання персоналу роботі із програмно-апаратними й технічними засобами захисту інформації
 • Повинна бути пояснена необхідність впровадження даних мер з погляду, зрозумілої персоналу
 • Впроваджувані заходи щодо захисту інформації повинні бути прості в експлуатації
 • Впроваджувані заходи щодо захисту інформації повинні бути логічні

3. Технічні

Та частина ризиків, який найчастіше приділяється занадто мало уваги. Суть даної групи ризиків полягає в тім, що по-перше поточний стан інформаційної системи організації повинне задовольняти вимоги впроваджуваних мір, по-друге впроваджувані технічні міри повинні перебувати в гармонії з організаційними й програмно-апаратними мірами.

Можливі ризики:

 • Конфлікт установлюваного програмного й апаратного забезпечення із установленою операційною системою й апаратною частиною
 • Складність в експлуатації технічних і програмних засобів
 • Наявність заставних пристроїв у встановлюваних апаратних засобів
 • Наявність недекларованих можливостей в інстальованих програмних засобах

Основні міри запобігання даної групи ризиків:

 • Перевірка всіх постачальників програмних і апаратних засобів
 • Вибір надійних постачальників
 • Ретельний вибір необхідних програмних і апаратних засобів

Завдяки докладному плану заходів можна оцінити загальну підсумкову вартість побудови комплексної системи захисту інформації.

Незважаючи на досить високу вартість створення комплексної системи захисту інформації (~700 000 грн), дані заходи повністю окупають себе у виді високої вартості захисту інформації.

Стандарт ІSO 9001 вимагає, щоб вище керівництво підприємства визначило Політику в області якості (як окремий документ або складову частину загальної політики).

Це невеликий документ, що містить основні принципи діяльності підприємства в області якості, зобов’язання перед споживачами, напрямку подальшого удосконалювання. У ньому викладаються основні цілі і задачі діючої системи якості. Політика в області якості повинна розроблятися на основі вивчення потреб споживачів. Періодично вона переглядається й актуалізується. Всі інші документи системи якості розробляються з урахуванням положень Політики в області якості.

Весь персонал підприємства повинний розуміти основні положення Політики, знати свою роль у її реалізації.

Для того щоб конкретизувати Політику в області якості і визначити рівень її виконання, підприємство визначає свої цілі в області якості. Це повинні бути конкретні цілі (обов’язково вимірні ), досягнення яких можна перевірити. Вони визначаються як для підприємства в цілому, так і для основних процесів. Цілі описують, чого хоче досягти підприємство за допомогою системи управління якістю. Періодично вони повинні переглядатися й актуалізуватися.

Кожна загальна ціль розпадається на меті для окремих процесів. Для кожної цілі розробляються плани і заходи щодо її досягнення.

Рівень досягнення цілей періодично повинний аналізуватися. Якщо ціль не була досягнута, визначаються причини цього і вживаються заходи щодо їх усунення. Таким чином, аналіз того, наскільки добре виконується визначений процес, повинний проводитися на підставі конкретної об’єктивної інформації (рівень досягнення цілей).

Головною метою «People.net» у сфері якості щодо надання телекомунікаційних послуг повинно стати постійне задоволення зростаючих потреб споживачів.

Основні задачі, що стоять перед компанією:

 • поліпшити діяльність товариства за рахунок впорядкування і оптимізації процесів;
 • продемонструвати споживачу, що «People.net» може стабіл ьно надавати послуги заданого рівня якості, тобто задовольняти всі його вимоги.

Реалізація зазначених цілей дозволить компанії:

 • покращити рівень обслуговування споживачів;
 • підвищити конкурентоспроможність;
 • поліпшити організацію управління підприємством, зробити її більш прозорою;
 • підвищити ефективність виробництва;
 • забезпечити рентабельність і підвищити прибутки товариства;
 • прискорити вирішення процедурних проблем;
 • покращити партнерські стосунки;
 • посилити позитивний імідж компанії.

Виконання вказаних вище задач буде досягнуто за рахунок:

 • постійного аналізу своєї діяльності в порівнянні з діяльністю конкурентів по задоволенню споживачів;
 • постійного впровадження нових технологій, на базі можливостей сучасного технологічного устаткування;
 • придбання матеріалів високої якості шляхом проведення гнучкої системи вибору постачальників та роботи з ними;
 • підвищення професійного рівня фахівців;
 • ефективної системи мотивації активності і якості праці персоналу, обліку та аналізу будь-яких пропозицій працівників та їх реалізація;
 • проведення благодійних акцій тощо.

Сьогодні компанія «Телесистеми України» (ТМ «People.net») має сертифікати відповідності систем управління міжнародному стандарту ISO 9001:2000.

Досягнення нових більш високих цілей можливо тільки при зміні й удосконаленні діяльності підприємства. Такі зміни повинні плануватися — для цього на підприємстві повинні розроблятися плани якості.

Для підвищення рівня якості послуг Інтернет компанії «Телесистеми України» варто створити окремий підрозділ з науково-технічної роботи по підвищенню якості зв’язку «People.net».

Науково-технічний центр (НТЦ) необхідно вбудувати як структурний підрозділ апарату управління ЗАТ “Телесистеми України”. Метою НТЦ повинно стати визначення науково-технічної політики та стратегії якості компанії, формування пропозицій щодо впровадження нової техніки і технологій, розбудови нових та модернізації діючих об’єктів телекомунікацій, поліпшення якості надання послуг Інтернет.

Завдання, що необхідно покласти на НТЦ:

 • організація забезпечення компанії нормативно-технічною документацією, її видання та реєстр;
 • координація виконання робіт зі створення науково-технічної продукції (науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські роботи, роботи зі створення керівних нормативних документів);
 • інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності компанії;
 • координація винахідницької та раціоналізаторської діяльності компанії;
 • організація взаємозв’язків з науковими організаціями;

— узагальнення досвіду в сфері телекомунікацій, вироблення пропозицій стосовно втілення сучасних технологій та обладнання для підвищення якості пропонуємих послуг.

Структура НТЦ доцільно визначити наступним чином:

1. Науково-технічна рада

 • формування пропозицій щодо науково-технічної політики та контроль за її реалізацією;
 • визначення стратегічних напрямів підвищення якості та розвитку компанії;
 • підготовка відповідних документів (концепції, програми, довгострокові плани побудови або модернізації мереж зв’язку тощо);
 • підготовка необхідної документації для отримання національних та міжнародних сертифікатів якості за стандартами ІSO 9001:2000.

2. Департамент науково-технічної політики, який складається з наступних відділів:

 • організація забезпечення компанії нормативно-технічною документацією, її видання та ведення реєстру нормативних документів;
 • координація раціоналізаторської та винахідницької діяльності компанії;
 • організація проведення нарад, семінарів, курсів та інших заходів з питань стратегії розвитку та підвищення якості послуг та науково-технічної політики компанії.

Відділ взаємозв’язків з науковими організаціями

 • організація або супроводження науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
 • організація і проведення роботи з науково-дослідними установами щодо розробки, випробування та дослідної експлуатації нового обладнання і технологій надання послуг зв’язку, супроводження нормативно-технічної та іншої документації в інтересах компанії;

Відділ узагальнення досвіду в галузі телекомунікацій

 • збір, систематизація та аналіз загальної інформації щодо міжнародних проектів, які готуються до реалізації на світовому ринку телекомунікацій та підготовка пропозицій щодо участі у них компанії;
 • забезпечення міжнародної взаємодії у сфері вивчення та застосування сучасних технологій і технічних рішень, стандартів якості;

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення

 • організація роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності компанії;
 • підготовка та розповсюдження інформаційно-аналітичних матеріалів та видань щодо діяльності компанії, розвитку галузі, сучасних технологій тощо.

Впровадження в практичну діяльність ЗАТ «Телесистеми України» науково-технічних розробок дозволить підвищити ефективність діяльності компанії шляхом удосконалення форм і методів експлуатації телекомунікаційних мереж, впровадження новітніх технологій та послуг, оптимального використання фінансових, матеріальних та інших ресурсів товариства в процесі його господарської діяльності.

Швидкість і масштаби розвитку та поширення інфокомунікацій, їх вплив на культурні, соціальні, економічні та політичні трансформації в суспільстві дають підстави оцінювати характер і відкривають нову еру в історії людської цивілізації.

Одним з видів інфокомунікацій є Інтернет. Кількість підприємств, що прагнуть закріпитись у галузі Інтернет зв’язку зростає, тому що галузь приваблює високим рівнем прибутку, стійким попитом на послуги.

Інтернет — це новий рівень комфорту і свободи спілкування, це можливість організовувати своє життя, піклуватися про близьких і про те, що є для нас важливим. Темпи сучасного життя і ті вимоги, які воно ставить перед нами, роблять мобільний зв’язок нашим надійним і необхідним партнером, який супроводжує нас протягом усього дня.

В умовах жорстокої конкурентної боротьби й швидко мінливої ситуації підприємства повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію підвищення якості пропонованих товарів чи послуг, що дозволяла б їм встигати за змінами зовнішнього середовища.

Управління якістю — це процес покращення усієї пов’язаної із об’єктом управління сукупності параметрів якості. Все більша насиченість сучасних ринків, постійно зростаюча конкуренція призвели до необхідності переглянути традиційні уявлення про якість як жорстко заданий перелік «споживчих характеристик» і значно розширити тлумачення цього поняття.

В дипломній роботі розглянуті питання формування програми з підвищення якості послуг, які надає підприємство – Інтернет-провайдер, відповідно до результатів аналізу.

Аналіз сучасних теоретико-методологічних підходів до управління якості на підприємстві, зроблений в першому розділі дипломної роботи дозволяє зробити декілька важливих узагальнень.

По-перше, концепція системи якості полягає в комплексності підходу до покращення результатів, а параметри якості визначаються тією сферою діяльності, в якій розгортається той чи інший процес.. Метою управління процесом підвищення якості в цілому є підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства за рахунок підвищення якості продукції та всіх супутніх процесів, що можна оцінити за допомогою параметрів якості.

По-друге, в основі методів управління якістю покладено системний підхід, який передбачає: розглядання всіх подій, явищ та процесів в їх взаємозв’язку, визначення пріоритетів, робота з причинами, а не з їх наслідками, систематичність, доведення будь-якої справи до логічного завершення.

По-третє, прагнення України до світових стандартів стало передумовою впровадження європейських систем управління якістю. Основою Європейської моделі досконалості є концепції загального управління якістю (TQM).

TQM охоплює управління всіма аспектами діяльності організації.

рієнтація на результат; концентрація уваги на споживачах

По-четверте, здійснення ефективної політики управління якістю передбачає чітке та зрозуміле формулювання мети, недвозначне окреслення об’єктів та суб’єктів процесу підвищення якості та наступність процесу підвищення якості на всіх рівнях.

По-п’яте, оскільки підґрунтям вирішення будь-яких, у тому числі й організаційних питань, є інформація, тому у технічній площині засобом управління є коректно та своєчасно зібрана, згрупована, репрезентована й проаналізована інформація.

Для оцінки та розробки пропозицій щодо підвищення рівня якості на підприємстві – Інтернет-провайдері, у другому розділі дипломної роботи було проаналізовано діяльність компанії People.net, що є торговельною маркою ТОВ «Телесистеми України». ТОВ «Телесистеми України» — оператор зв’язку України, який пропонує повний комплекс телекомунікаційних та мультимедійних послуг. Компанія працює на ринку телекомунікацій як оператор з 1996 року. PEOPLEnet — мережа зв’язку третього покоління, створена компанією «Телесистеми України» в грудні 2006 року. Проведений аналіз управління підприємством та запровадженою системою якості дозволяє зробити наступні висновки.

Стратегічною метою ТОВ “Телесистеми України” є забезпечення максимальної прибутковості, задоволення потреб підприємств і населення України в телекомунікаційних послугах, підвищення ринкової вартості товариства.

За 2007 рік ТОВ «Телесистеми України» надано послуг зв’язку на 8 008 млн. гривень, що на 250 млн. грн. більше, ніж передбачено планом. Темп приросту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 1,7%.

Серед працівників товариства понад 98% професіоналів мають вищу освіту, серед фахівців – близько 89%. У компанії спостерігається стійка тенденція до зростання кількості висококваліфікованих працівників. Кожен співробітник компанії PEOPLEnet може досягти значних успіхів і має усі можливості для розвитку та професійного росту.

Мережа PEOPLEnet щомиті розвивається, задовольняючи стрімко зростаючі потреби людей. Вже в 2007 році послугами мобільного зв’язку і мобільного високошвидкісного Інтернету від PEOPLEnet мали можливість скористатися мешканці найбільших міст України та Автономної Республіки Крим.

Одна з найважливіших переваг мережі нового покоління (3G) — зручні та корисні послуги, що отримує клієнт PEOPLEnet. Великий вибір сервісів дозволяє користувачу зібрати свій власний «кошик» потрібних саме йому функцій — від заборони визначення номеру та мультизв’язку до швидкісного доступу в Інтернет. PEOPLEnet надає клієнтам унікальну можливість контролювати свої витрати в режимі реального часу, сплачувати рахунки, підключати та відключати послуги, надсилати повідомлення за допомогою системи самообслуговування клієнтів «Мій PEOPLEnet».

Щоб отримати доступ до всіх можливостей зв’язку третього покоління, потрібен не звичайний GSM-телефон, а особливий пристрій, що підтримує стандарт 3G. Це може бути стаціонарний телефон чи мобільний, а також 3G PCMCIA-карта чи 3G USB-модем для виходу в Інтернет. Ці пристрої призначено для швидкісної передачі великих обсягів інформації, що стає доступною клієнтам мережі PEOPLEnet.

ТОВ “Телесистеми України” проводить ефективну науково-технічну політику з орієнтацією на впровадження новітніх технологій. Напрямки науково-технічного забезпечення діяльності товариства визначаються з урахуванням рівня розвитку інфокомунікаційних технологій і ринкового попиту на сучасні інформаційні та телекомунікаційні послуги.

З метою забезпечення ефективного розвитку, компанія сприяє широкому залученню працівників до інноваційної діяльності. Так, у товаристві нараховується 4 187 раціоналізаторів, протягом року було подано 5 762 раціоналізаторські пропозиції, сумарний економічний ефект від їх впровадження становить 3 533 тис. грн.

У ТМ «People.net» — система управління якістю організована стосовно організації управління телекомунікаційними послугами, що здійснює управління компанією. Якість доступу до Інтернету визначається двома показниками: простотою підключення та швидкістю передачі інформації. Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLEnet, — найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій. Швидкість передачі даних в 3G наближається до можливостей виділеної лінії. Пікова швидкість – 3, 1 Мбіт/сек..

Система управління якістю «People.net» була сертифікована і отримано два сертифікати: український — УкрСЕПРО (№ UA2.034.1381) та міжнародний ПРИРОСТ (№ QSP-0076/05).

З метою використання переваг масштабності своєї мережі, можливості надати послуги практично в кожному населеному пункті, а також для врахування особливостей споживання послуг клієнтами було розроблено ряд привабливих тарифних планів. Для залучення до співпраці з продажу послуг агентів, дилерів і власників бізнес-центрів були розроблені привабливі пропозиції та відповідні договори.

З метою найповнішого задоволення потреб клієнтів PEOPLEnet створило сервісну мережу, яка на початок 2007 року налічувала майже 1 500 відділень та пунктів, які надають населенню комплекс телекомунікаційних послуг.

Таким чином, неодмінною умовою ринкового успіху оператора телекомунікацій є висока якість послуг. Фахівці ТОВ “Телесистеми України” розуміють, наскільки важливим для споживачів є отримання послуг з високою якістю, безвідмовністю та безперебійністю їх надання. Тому діяльність з підвищення якості послуг є однією з пріоритетних.

Аналіз теоретичних основ управління якістю та їх практичне впровадження в діяльність компанії PEOPLEnet показав, що високий рівень якості – найголовніше завдання, яке повинно вирішувати підприємство, задля досягнення свої мети.

Для підвищення рівня якості автор в третьому розділі дипломної роботи розробив пропозиції для компанії PEOPLEnet. Серед них:

1. Створення системи документованих описів процесів та керування документацією – це сприятиме забезпеченню використання персоналом тільки затверджених й актуалізованих документів щодо якості надаваних послуг.

2. Створення системи захисту інформації. Дана необхідність обумовлена тим, що організація обробляє великий обсяг конфіденційних відомостей, у тому числі персональні дані, захист яких обов’язкова по вимогах законодавства. Комплексна система захисту інформації дозволить забезпечити безперебійне функціонування сервісів, запобігти прямим матеріальним втратам від витоку або втрати конфіденційної інформації, а також запобігти можливому збитку репутації компанії.

3. Розробка та реалізація проекту впровадження комплексної системи захисту інформації.

4. Створення підрозділу з науково-технічної роботи по підвищенню якості зв’язку «People.net» з метою підвищення рівня якості послуг Інтернет компанії «Телесистеми України». Метою НТЦ повинно стати визначення науково-технічної політики та стратегії якості компанії, формування пропозицій щодо впровадження нової техніки і технологій, розбудови нових та модернізації діючих об’єктів телекомунікацій, поліпшення якості надання послуг Інтернет.

Впровадження в практичну діяльність ЗАТ «Телесистеми України» запропонованих заходів дозволить підвищити ефективність діяльності компанії шляхом удосконалення форм і методів експлуатації телекомунікаційних мереж, впровадження новітніх технологій та послуг, оптимального використання фінансових, матеріальних та інших ресурсів товариства в процесі його господарської діяльності.

Аваков Р.А., Гольдштейен, Томский В.С., Маркин Н.П., А.Ф.Савин, Буланова А.В., Слепова Т.А., Джангозин А.Д., Волобой Г.С., Гольдштейин, Баркун М.А.,

11. Техническая документация электронной станции С.-12.-Алматы,1996.

12. Марченко И.В. Мультисервисные сети мифы и реальность. // «Вестник связи» №9 – 2002 С. 46-49

13. Зерова Г. Интернет-статистика. – www.web-ua.com.ua

14. Интернет-эксперт //Эксперт. — 2000. — № 16.

15. Интернет-эксперт //Эксперт. — 2000. — № 20.

16. Интернет-эксперт //Эксперт. — 2000. — № 39.

17. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: 1996. Гл. 9.

18. Мамыкин А.А. Стратегия и тактика маркетинга в Интернет// Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. — № 2.

19. Пименов Ю.С. Использование Интернет в системе маркетинга// Маркетинг в России и за рубежом. — 1999. — № 1.

20. Шевченко Е. Этап постановки задачи — www.uamaster.com

21. eMarketer, 2000, http://www.emarketer.com.

22. Е-commerce, 2000, http://www.e-commerce.ru/news/1109/15.html .

23. IBM, 2000, http://www.ibm.com/e-business/info.

24. www.gemius.com.ua

25. www.google.com

26. www.liga.net

27. www.meta.ua

28. www.rambler.ru

29. www.yahoo.com

30. www.yandex.ru

31. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. “Эко-Трендз”, М., 2001.

32. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. “Машиностроение”, М., 1979. (або будь-який інший підручник з теорії масового обслуговування або теорії телетрафіка).

33. Бесслер Р., Дойч А. Проектирование сетей связи. Пер с нем. “Радио и связь”, М., 1988.

34. Хиленко В.В., Михайлов В.Ф. Сети доступа: тенденції, технологии. “Зв’язок”, № 5,6, 2001.

м. Вінниця, вул. Козицького, 51

м. Дніпропетровськ, проспект К. Маркса, 105

м. Донецьк, вул. Університетська, 12

м. Житомир, майдан Згоди, 6

м. Запоріжжя, Пр. Леніна, 149

м. Київ, вул. Велика Васильківська, 18

м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 3

м. Луганськ, вул. Совєтська, 63

м. Львів, вул. Театральна, 7

м. Миколаїв, пр. Леніна, 69

м. Нiкополь, б. Трубнiков 27

м. Одеса, вул. Ришельєвська, 35/37

м. Полтава, вул. Жовтнева, 49

м. Сімферополь, пр. Кірова, 16/14

м. Суми, пров. Терезова, 1

м. Харків, вул. Сумська, 59

м. Хмельницький, вул. Кам`янецька 49/1

м. Черкаси, вул. Гоголя, 275

Я хочу замовити Internet по телефону Дзвоніть на гарячу лінію 8-800-30-303-30

Я хочу замовити Internet по e-mail. Заповніть запит.

Аваков р а 1

Я хочу дізнатися більше у чаті

Аваков р а 2

Поля відмічені зірочкою (*) обов’язкові для заповнення.

3G PCMCIA-modem MY39 (інформація про товар)

Ціна: 845 грн, Кількість:

3G USB-модем AC8700 (інформація про товар)

Ціна: 1195 грн, Кількість:

Місто * Київ Дніпропетровськ Одеса Харків Львів Симферополь Донецьк Кривий Ріг Запоріжжя
П. І. Б **
Адреса доставки **
Бажана дата та час доставки **
Телефон **
Коментарі

Протягом 2-х годин ми зателефонуємо вам для підтвердження запиту (у робочі дні з 9:00 до 18:00).